Kto podlega obowiązkowemu audytowi finansowemu?

Spośród przepisów co do rozliczenia i kontroli działalności gospodarczej wyłoniono szereg podmiotów, które bezpośrednio podlegają badaniu sprawozdania finansowego prowadzonego przez biegłego rewidenta. Obowiązkowy audyt finansowy służy nie tylko przeciwdziałaniu potencjalnym nadużyciom ze strony przedsiębiorstwa, ale również pozwala utrzymać bezpieczeństwo i stabilność kapitałową na ogóle rynków powiązanych z firmą. Kto – wedle Ustawodawcy – podlega obowiązkowemu audytowi?

Poza oczywistymi grupami podmiotów – jak na przykład państwowe jednostki budżetowe, publiczne zakłady opieki zdrowotnej czy uczelnie publiczne – Ustawodawca wskazał dodatkowe podmioty zobligowane do poddaniu się badaniu biegłego rewidenta. Zapisy odnośnie tego, kto ma przejść obowiązkowy audyt, znajdziemy w artykule 64 Ustawy o Rachunkowości. Według nich, możemy wyróżnić kilka grup podmiotowych, które obowiązane są przedłożyć sprawozdania finansowe biegłemu rewidentowi. Wśród nich znajdziemy:

  • Skonsolidowane sprawozdania grup kapitałowych;
  • Banki, zakłady ubezpieczeń oraz zakłady reasekuracji;
  • Fundusze inwestycyjne oraz te jednostki, których papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu giełdowego;
  • Spółek akcyjnych (z wyłączeniem spółek, które na dzień bilansowy były spółkami w organizacji;
  • Jednostki spełniające w poprzednim roku obrotowym warunki określone w dalszej części artykułu;

Zatrzymajmy się na chwilę przy ostatnim punkcie artykułu 64. Wspomina on bowiem o obowiązkowym rozliczeniu jednostek, które łącznie spełniły co najmniej 2 z 3 poniższych przesłanek:

  • Średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na etaty wyniosło co najmniej 50 osób
  • Suma aktywów bilansu na koniec roku obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2.5 miliona Euro
  • Przychody netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie polskiej co najmniej 5 milionów Euro

Ten punkt zazwyczaj budzi wiele sprzeczności, jednak co do zasady, główną wykładnią jest płynność kapitałowa danego przedsiębiorstwa oraz skala, w jakiej odbywają się transakcje i rozliczenia pomiędzy daną firmą a jej kontrahentami. Dopiero w dalszej kolejności bierze się pod uwagę liczbę oraz formę zatrudnienia pracowników. Więcej pod adresem: https://www.pwc.pl/pl/uslugi/audyt.html