Podatek u źródła

Podatek u źródła to najprościej ujmując – forma podatku CIT. Można nim opodatkować na przykład przelewy transgraniczne wypływające z kraju, które wynikają z takich tytułów jak:

  • odsetki
  • należności licencyjne
  • wybrane usługi niematerialne
  • dywidendy

Polskie przedsiębiorstwa, które kupują usługi od podmiotów z siedzibą zarejestrowaną poza terytorium Polski muszą pamiętać o tym, aby zweryfikować dane transakcji przede wszystkim pod kątem powstania obowiązku poboru podatku dochodowego zryczałtowanego, tzw. podatku u źródła – www.pwc.pl.

Co istotne, wysokość podatku albo zwolnienia wynikać będzie z ustaw podatkowych i umów międzynarodowych z innymi krajami o unikaniu podwójnego opodatkowania. Niezbędnym zaświadczeniem w procesie prawidłowego udokumentowania jest certyfikat rezydencji.

Dywidendy, które są wypłacane przez polskie spółki to jeden z rodzajów płatności, który może podlegać podatkowi u źródła.

Skorzystanie ze zwolnienia lub obniżonej stawki podatku u źródła zostało obwarowane szeregiem warunków do spełnienia. Najistotniejszy jest tak naprawdę staje się status odbiorcy dywidendy, czyli podmiotu, który:

  • otrzymując należność decyduje o jej przeznaczeniu i ponosi ryzyko związane z jej utratą
  • nie jest pośrednikiem itp. Zobowiązanym do przekazania tej należności innemu podmiotowi
  • prowadzi działalność gospodarczą w kraju siedziby, jeśli te należności są

Wymóg statusu rzeczywistego właściciela wskazano w szeregu umów zawartych przez Polskę o uniknięciu podwójnego opodatkowania. Odbiorca należności, aby móc skorzystać z obniżonej stawki podatku musi mieć status rzeczywistego właściciela dywidendy. Jednak wymóg ten nie jest bezpośrednio wskazany w art. 22. ust. 4. ustawy o CIT. Stanowi on implementację do prawa krajowego Dyrektywy 90/435/EWG z dnia 23 lipca 1990 r. w sprawie wspólnego systemu opodatkowania stosowanego w przypadku spółek dominujących, a także spółek zależnych państw członkowskich.

Jednakże ustalenie statusu rzeczywistego właściciela nie może zostać pominięte, konieczne jest przeanalizowanie sytuacji, czy struktura prowadząca do wypłacenia dywidendy nie jest sztuczną strukturą i czy nie ma miejsca nadużycie prawa, które wyklucza zastosowanie preferencji w WHT.